Általános szerződési feltételek

Az alábbi általános szerződési feltételek minden általunk megkötött szerződésre érvényesek. A megrendelések visszaigazolására, bármely termék eladására, az általunk végzett szállításokra és építési munkálatokra ezek a feltételek vonatkoznak. Az ügyfél ezektől eltérő vásárlási feltételei csak a mi írásos engedélyünkkel érvényesek.

I. Ajánlat, szerződéskötés és a szerződés tartalma

1. Nem vagyunk kötelesek elfogadni a számunkra tett ajánlatokat. Minden megrendelés egy termék megvásárlására tett ajánlatnak minősül számunkra, amelyet el kell fogadnunk, és amelynek az elfogadását az ügyfél részére küldött megrendelés visszaigazolásunkkal erősítjük meg. A szerződés csak a mi írásos megerősítésünkkel és a tartalmának megfelelően vagy leszállítással kerül megkötésre. A biztosítékokat, a biztosítékról szóló megállapodásokat, a megrendelés visszaigazolásunkban kifejezetten fel nem sorolt​további szállításokat és a szerződés módosításait írásban kell megtenni, hogy azok érvényesek legyenek.

2. Ajánlataink mindig változhatnak. Az ajánlatban megadott mennyiségek és teljesítmény adatok csak hozzávetőlegesek. Az ajánlathoz mellékelt rajzok és leírások csak információs célt szolgálnak. Fenntartjuk a jogot arra, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsuk a szerződés tárgyát a szállítási határidőig, feltéve, hogy a szerződés tárgya és megjelenése nem kerül módosításra olyan módon, mely az ügyfél számára nem ésszerű. Észszerűnek tekinthetőek általában a műszaki módosítások, a technika és tudomány állásának megfelelő fejlesztések, a tervezés és anyagválasztás terén tett javítások.

3. A részleges szállítások engedélyezettek.

II. Árak és fizetési feltételek

1. További díjak kerülnek felszámításra a megerősített termékárakon és munkadíjakon túl, melyek az alábbiakban vannak rögzítve:

a) Összeszerelési munkák, tárolás és anyagkezelés további költségei váratlan megszakítások miatt, melyeket az ügyfél részéről történt késedelem okozott;

b) túlóra éjszakai, ünnepnapi vagy vasárnapi munkavégzésre, amit az ügyfél vagy képviselője kért;

c) a megrendelési visszaigazolásunkban kifejezetten nem felsorolt többlet szállítások;

d) Csomagolás és biztosítás.

2. A termékekre és szolgáltatásokra kiszámlázott összegek az árlistánkon és vonatkozó összeszerelési munkadíjakon alapulnak.

3. Az áraink forintban értendők, amennyiben az adott megállapodásban nem szerepel ennek az ellenkezője. Amennyiben nincs kifejezetten más rögzítve, a megadott árak nem tartalmazzák az ÁFA-t. Az árak Ex works értendők, beleértve a berakodást, de nem tartalmazzák, a csomagolás, szállítás és biztosítás költségeit.

4. A számunkra fizetendő összeg azonnal esedékesség válik, amikor az ügyfél megkapja a számlát. A fizetésnek levonások nélkül és díjmentesen kell megtörténnie az általunk megadott bankszámlára. Amennyiben a szerződés tárgya összeszerelési munkákat is tartalmaz, jogosultak vagyunk részleges kifizetésre az adott szolgáltatás értékének mértékében, különösen áruk számlázást megelőző leszállítása esetén. Az I.3 pont szerinti részleges szállítás esetén jogosultak vagyunk számlát kiállítani minden részleges szállítás után. Ugyanez vonatkozik arra az esetre, ha az ügyfél alaphelyzetben elfogadja az áruszállításokat.

5. A váltókat és csekkeket csak akkor lehet fizetési teljesítésnek tekinteni, ha elfogadásra kerültek. A váltókat csak a teljesítés után szabad elfogadni és csak írásos megállapodást követően, feltéve, hogy leszámítolhatóak. A leszámítolási díjakat a számla összegének esedékességétől számítják. A leszámítolás és más váltó költségeket fel kell számítani az ügyfélnek. A váltóval történő fizetés leszámítolási költségének levonása nem engedélyezett.

6. A kifizetéseknek az ügyfél esetleges ellenkövetelése miatti visszatartása vagy halasztása csak akkor megengedett, ha ezek jogosságát megállapítottuk, vagy azokat nem vitattuk. Az ügyfél csak az előzetes írásos engedélyünkkel ruházhatja át a szerződéses viszonyból eredő jogait. Előzetes írásos engedélyünk nélkül teljesen érvénytelen az átruházás.

7. Ha az ügyfél pénzügyi körülményei jelentősen romlanak a szerződés megkötését követően, akkor észszerű időn belül követelhetünk előleget vagy biztosítékot, és megtagadhatjuk a teljesítést a biztosíték kifizetéséig vagy teljesítéséig. Ha az ügyfél elutasítja azt, vagy a határidő teljesítés nélkül lejár, jogosultak vagyunk elállni a szerződéstől vagy kompenzációt követelni a teljesítés elmaradásából következő károkért.

8. Minden számunkra beérkezett kifizetés után először összetett kamatot, majd kamatot és járulékos díjakat kell fizetni, majd a pert megelőző költségeket, ha ezek a megfelelő bírósági eljáráshoz szükségesek voltak (például egy adósságbehajtó ügynökség vagy az igénybe vett ügyvéd költségei), majd a fennálló összeget, kezdve a legrégebbi adóssággal.

III. Fizetési késedelem, halasztás

1. Késedelmes fizetés vagy fizetési halasztás esetén jogunkban áll – a mulasztás által okozott nagyobb tényleges kár fennállása esetén – a vonatkozó diszkontrátát meghaladó 5% -os kamatot követelni.

2. Ha az ügyfél nem teljesít időben fizetést, akkor leállíthatjuk az aktuális megrendelésekkel kapcsolatos további munkát, és követelhetjük az összes követelés azonnali előzetes kifizetését, beleértve a még nem esedékes követeléseket is, ideértve a váltókat és a halasztott összegeket, vagy a megfelelő biztosítékokat.

3. Késedelmes fizetés esetén jogosultak vagyunk a pert megelőzően számunkra felmerült összes költség megtérítésére, amennyiben azok a megfelelő jogi eljáráshoz szükségesek voltak. Az adósságbehajtó ügynökség költségeit vagy az ügyvéd költségeit a megfelelő bírósági eljáráshoz szükségesnek kell tekinteni, feltéve, hogy az ügyvéd az érvényes tarifa szerint számlázott. Ha mi magunk végezzük el a behajtási eljárást, jogosultak vagyunk minden elküldött emlékeztető után 10,00 eurót felszámítani.

IV. Szállítási határidő, szállítási késedelem

1. A külön egyeztetendő szállítási határidő a megrendelési visszaigazolás kiküldésének napján kezdődik, de nem kezdődhet az ügyfél által beszerzendő dokumentumok, engedélyek, kiadások teljes körű rendelkezésre bocsátása és a megállapodás szerinti előleg kézhezvétele előtt.

2. A szállítási határidőt akkor tekintjük teljesítettnek, ha az áruk a megbeszélt időpontban elhagyták a gyárat / raktárt, vagy – amennyiben a szállítás nem lehetséges – akkor azon a napon, amikor az ügyfelet értesítették arról, hogy az áru készen áll a szállításra. Szállítási késedelem esetén egy észszerű türelmi időtartamot kell meghatározni.

3. Ha vis maior vagy olyan események akadályozták meg kötelezettségünk teljesítését, amelyeket az észszerű körültekintés ellenére az egyedi eset körülményei között nem tudtunk elhárítani, a szállítási határidő észszerű mértékben meghosszabbodik. Ha a szállítás vagy a teljesítés a fent említett események miatt lehetetlenné válik, akkor mentesülünk a szállítási kötelezettség alól anélkül, hogy az ügyfél elállhatna a szerződéstől vagy kártérítést követelhetne. Ha a fent említett akadályok az ügyfél telephelyén jelentkeznek, ugyanazok a jogi következmények vonatkoznak az elfogadási kötelezettségére is. A szerződő felek kötelesek a másik felet haladéktalanul írásban tájékoztatni a fent leírt akadályokról.

4. Olyan szállítási késedelem esetén, amelyért felelősek vagyunk, és az ügyfél észszerű, legalább 3 hetes haladékot ad nekünk azzal a kifejezett nyilatkozattal, hogy a határidő lejárta után megtagadja a teljesítés elfogadását, és ha a haladék után sem történik szállítás, az ügyfél elállhat a szerződéstől. Az ügyfél minden további követelése, különösen a kártérítésre vonatkozóan, csak szándékos vagy súlyos gondatlanság esetén állhat fenn.

V. Szállítás, feladás, kockázat átvállalása és átvétel

1. Országon belül díjmentes postázással és biztosítás nélkül szállítunk xx works vagy alvállalati telephelyről paritással.

2. A teljesítés helyétől eltérő helyre történő szállítással való eladás esetén a kockázat legkésőbb akkor száll át az ügyfélre, amikor a szállítási alkatrészeket elküldik az ügyfélnek, még akkor is, ha részleges szállításokat végeznek, és mi más szolgáltatásokat vállaltunk, például a szállítási költségek vagy a szállítás és a telepítés. Az ügyfél kérésére a szállítmány szállításra biztosítva lesz a saját költségére.

3. Ha az áru készen áll a feladásra, és a feladás vagy a helyszíni szállítás vagy az átvétel késik olyan okok miatt, amelyekért az ügyfél felelős, a kockázat akkor hárul át az ügyfélre, amikor az ügyfél átveszi a feladásra való készenlétről szóló értesítést. A feladásra való készenlétről szóló értesítés a szállítással egyenértékűnek tekintendő. Ebben az esetben az árut az ügyfél kockázatára és költségére tároljuk.

4. Ha a feladás az ügyfél vagy képviselője utasítására elhalasztásra kerül, jogosultak vagyunk a tárolással kapcsolatos költségek felszámítására, ami a havi számlázási érték 1%-a. A II.4 alatti jogainkat ez nem érinti.

5. Az ügyfélnek biztosítania kell, hogy az áru szállítása és a szolgáltatások teljesítése megszakítás nélkül történjen.

VI. Tulajdonjog

1. Fenntartjuk a tulajdonjogot és a szerzői jogot az ábrák, rajzok és más dokumentumok tekintetében.

VII. Összeszerelés, üzembe helyezés, átadás

1. Az általunk szállított rendszerek és berendezés telepítése/üzembe helyezése/átvétele csak a GEZE által vagy a GEZE által meghatalmazott személy, illetve a GEZE alkalmazottai által történhet.

2. Az üzembe helyezés dátumáról írásos értesítést kell küldenie az ügyfélnek legalább 14 nappal előre: ez azonban csak azután történhet meg, miután az ügyfél előzetesen értesített bennünket a megfelelő feltételekről a helyszíni szolgáltatásokkal kapcsolatos ellenőrzőlista szerint, legalább 14 nappal az üzembe helyezés előtt. A nem megfelelő vagy hiányzó információ miatt felmerült költségek az ügyfél számára kerülnek kiszámlázásra.

VIII. Tulajdonjog fenntartása

1. A szállított áru a tulajdonunkban marad, míg az összes követelésünk teljes egészében kifizetésre nem került, különösen addig az időpontig, míg a kifizetéssal kapcsolatos összes váltó kifizetésre nem került. Az áru feldolgozása vagy módosítása mindig számunkra, mint gyártók számára történik, de semmiféle kötelezettséggel nem jár a részünkre. Ha az eladó társtulajdonjoga az értékesített árukról összekapcsolódás, telepítés vagy összekeverés miatt lejár, ezennel megállapodunk az ügyféllel abban, hogy az ügyfél a számlaérték összege szerinti társtulajdon részét átadja nekünk. Az ügyfél költségmentesen fenntartja részünkre a társtulajdoni részt. Az olyan árukra, amelyek tulajdonjogára jogosultak vagyunk, a továbbiakban fenntartott árukként utalunk.

2. Az áruk vásárlója jogosult feldolgozni és eladni a fenntartott árukat a szokásos üzletmenet keretében, de csak abban az esetben, amennyiben teljesítette a fizetést. Zálogjog vagy biztosíték útján történő átadás nem megengedett. A fenntartott áruk viszonteladásából vagy bármely más jogi okból eredő követeléseket az ügyfél már ma teljes egészében biztosítékként engedményezi nekünk. Harmadik félnek a fenntartott árukhoz való hozzáférése esetén a szállító azonnal utal a tulajdonjogunkra és haladéktalanul tájékoztat minket a harmadik fél hozzáféréséről. A fenntartott árukkal kapcsolatosan ebből következő költségeket vagy károkat az ügyfél viseli.

3. Kötelesek vagyunk kérésre és belátásunk szerint olyan biztosítékokat kiadni, amelyekre jogosultak vagyunk, olyan mértékben, amennyivel több mint 20%-kal meghaladják a biztosítandó nyitott követeléseket.

4. Ha az ügyfél szerződésszegést követ el, különösen fizetési késedelem tekintetében, akkor jogosultak vagyunk a tulajdonjog fenntartása mellett visszavenni az árut, vagy adott esetben az ügyfél harmadik felekkel szembeni visszaszolgáltatási igényeinek engedményezését követelhetjük magunknak. A tulajdonjog fenntartásának tárgyát képező áruk visszavétele vagy lefoglalása nem jelenti a szerződéstől való elállást. A visszavétel és a szerződéses tételek teljesítésének minden költségét az ügyfél viseli. A teljesítés költségei a teljesítésből származó bevételek 5% -át teszik ki igazolás nélkül, ÁFA-val. Ez az összeg növelhető vagy csökkenthető, ha mi magasabb költségeket bizonyítunk, vagy az ügyfél alacsonyabb költségeket bizonyít. A bevételt jóváírják az ügyfélnek, miután levonták a költségeket és egyéb lehetséges követeléseket, amelyekre jogosultak vagyunk.

IX. Szavatosság

1. Ha a leszállított áruban a leszállításkor már fennálló hiba tapasztalható, egyelőre csak az áruk javítását vagy cseréjét lehet követelni, kivéve, ha a javítás vagy a csere lehetetlen, vagy aránytalanul magas költségekkel járna számunkra. Az, hogy erről van-e szó, a hibamentes áruk értékétől, a hiba súlyosságától és az ezzel járó kellemetlenségektől függ. Mi döntjük el, hogy javítás vagy csere történjen.

2. Ha a javítás és a csere lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel a részünkről, az ügyfél jogosult az árcsökkentésre, vagy ha a hiba jelentős, jogosult a szerződéstől való elállásra. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha megtagadjuk a javítás vagy a cserék elvégzését, vagy észszerű időn belül nem tesszük meg ezt, ha ezek a jogorvoslatok jelentős kellemetlenségeket okoznának az ügyfél számára, vagy ha azok az ügyfél számára érvényes okokból észszerűtlenek.

3. Az ügyfélnek minden hibát írásban kell jeleznie 7 napon belül, ellenkező esetben minden igény elutasítható. Ez az előírás nem vonatkozik a Fogyasztóvédelmi törvénynek megfelelően végzett tranzakciókra.

4. Nem vállalunk garanciát olyan hibákra, amelyeket a következők valamelyike okozott: helytelen vagy nem megfelelő használat, az ügyfél vagy harmadik fél általi hibás összeszerelés vagy üzembe helyezés, normális kopás, hibás vagy gondatlan kezelés vagy karbantartás, nem megfelelő berendezések vagy csereanyagok, hibás szerelési munkák, vegyi, elektronikus vagy elektromos hatások. A garanciális kötelezettségünk megszűnik az ügyfél vagy harmadik fél által helytelenül elvégzett módosítások vagy javítás esetén előzetes írásbeli jóváhagyásunk nélkül. Ezenkívül akkor is megszűnik, ha a jelenleg érvényes összeszerelési és beállítási utasításainkat, vagy a termékeinkhez kapcsolódó termékek beszállítóinak összeszerelési utasításait nem tartják be vagy módosítják, illetve ha harmadik felek engedély nélkül megváltoztatják a beállítást.

5. Az ügyfél minden további garanciaigénye érvényét veszti, beleértve a kártérítésre való jogosultságot is. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az ok durva hanyagságra vagy szándékosságra vezethető vissza.

6. A szavatosság időtartama az általunk telepített vagy üzembe helyezett rendszerekre 12 hónap az üzembe helyezéstől számítva. A leszállított árukra és termékekre a szavatosság időtartama 12 hónap a leszállítástól számítva.

7. A szavatosság időtartama nem hosszabbodik meg a hibás alkatrészek cseréje esetén. A lecserélt alkatrészek a mi tulajdonunkba kerülnek. Az ügyfél vagy harmadik fél által végzett javítások költségét nem térítjük meg.

8. A szavatosság az akkumulátorokra 12 hónap a szállítástól vagy a szállításra kész állapottól számítva.

X. Egyéb kompenzációs igények, felelősség

1. Az alkalmazási technológiára vonatkozó szóbeli és írásos javaslatunk célja csak az, hogy elmagyarázzuk az ügyfél számára a termék lehető legoptimálisabb használatát; ez nem menti fel az ügyfelet az alól a kötelezettsége alól, hogy saját maga által végzett próbán keresztül maga győződjön meg arról, hogy a termék megfelel a saját céljainak. Az ügyfél köteles biztosítani, hogy az alkalmazással kapcsolatos szóbeli és írásos javaslatunk a termékünk tervezett és biztonságos használatára vonatkozóan továbbításra kerüljön.

2. Ha a szerződés tárgya a szerződés megkötése előtt a ránk háruló másodlagos kötelezettségek vétkes megszegése miatt nem használható fel a szerződéssel összhangban, pl. elmaradt vagy hibás tanácsadás vagy helytelen utasítások miatt a jelen szerződési feltételek IX. szakaszának rendelkezései megfelelően alkalmazandók felelősségünkre vonatkozóan az ügyfél további követeléseinek kizárásával.

3. A másodlagos kötelezettségek megsértése, a szerződés pozitív megszegése, valamint károkozás miatt mi vagy helyettes ügynökeink csak súlyos gondatlanság vagy szándékosság esetén vagyunk kötelesek kártérítést fizetni a törvény által megengedett mértékben. A felelősség korlátozott a szerződés megkötésekor előrelátható kár megtérítésének súlyos gondatlan megsértése vonatkozásában is.

XI. Technikusok

A GEZE szerelői és a GEZE által megbízott partnerek nincsenek felhatalmazva arra, hogy kötelező kijelentéseket tegyenek a panaszokkal kapcsolatban. Nincsenek felhatalmazva arra, hogy olyan munkát végezzenek, amelyhez kapcsolódó szolgáltatások nem kerültek szerződés szerint elfogadásra a GEZE által. Nem jogosultak elfogadni szóbeli megrendeléseket.

XII. A teljesítés helye, a joghatóság helye

1. Szállításaink és szolgáltatásaink teljesítési helye az áruk kiszállításának kiindulási helye. A vevő fizetési teljesítésének helye a bejegyzett budaörsi irodánk.

2. A Magyar Köztársaság törvénye az irányadó, kizárva az ENSZ Áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezményét.

3. A megállapodás szerint az illetékes magyar törvényszék kizárólagos joghatósága az illetékes jogi fórum. 

XIII. Egyéb

Ügyfeleink adatait kölcsönös üzleti kapcsolataink részeként tároljuk a vonatkozó adatvédelmi előírásoknak megfelelően, különös tekintettel az általános Európai Adatvédelmi Rendeletre és a Magyar Adatvédelmi Törvényre.

GEZE Hungary Kft.