Általános Szerződési Feltételek

A GEZE társaság általános szerződési feltételei

I.   Szerződéskötés

A GEZE társasággal kötött valamennyi szerződés alapjául kizárólag az alábbi feltételek szolgálnak. A Megrendelő ettől eltérő beszerzési feltételei csak írásos hozzájárulásunkkal érvényesek. Árajánlataink minden esetben kötelezettség nélküliek. Egy szerződés csak írásos megerősítésünkkel vagy a szállítással jön létre. A GEZE nem köteles a szerződő fél szerződéses formanyomtatványainak vagy szerződési feltételeinek kifejezetten ellentmondani, abban az esetben sem, ha ezen szerződési feltételekben azok érvényessége kifejezetten az üzlet megállapodás létrejöttének feltételeként van megnevezve. A GEZE szerződéseket kizárólag jelen ÁSZF alapján köt.
Ezen ÁSZF érvényes mind a jelen ügyletre, mind valamennyi jövőbeni üzletre.

II.  Árak és fizetési feltételek

1.    Áraink gyári átvétellel értendőek berakodással, azonban csomagolás, szállítás és biztosítási költségek nélkül.

2.    A váltók és a csekkek csak a beváltáskor ill. visszavonhatatlan jóváírás esetén minősülnek fizetésnek. Váltókat és csekkeket csak a teljesítés fejében fogadunk el. Váltókat továbbá csak írásos megállapodást követően azok leszámítolhatóságának előfeltételével fogadunk el. A leszámítolás és a váltó egyéb költségei a számla esedékességének dátumától a Megrendelőt terhelik. Váltóval történő fizetés esetén engedmény levonása ki van zárva.

3.    Amennyiben a szerződés megkötését követően a Megrendelő vagyoni helyzetének jelentős romlása jutna a GEZE tudomására – függetlenül attól, hogy az mikor következett be -, akkor a GEZE előleg fizetését vagy biztosítékot követelhet és a teljesítést ezen követelésének teljesítéséig megtagadhatja. Ugyanez érvényes, ha Megrendelő a szerződés megkötését követően más kötelezettségével - annak jogalapjától függetlenül – késedelembe esik. A Megrendelő vonakodása esetén a GEZE jogosult a szerződéstől való visszalépésre és nem teljesítés miatt kártérítés követelésére.

III.   Szállítási határidő, szállítási késedelem

A szállítási határidők csak írásos megállapodás esetén kötelező érvényűek. A mérvadó időpont, ettől eltérő írásos megállapodás hiányában, a rendelkezésre bocsátási vagy kiszállítási időpont. Szállítás késedelem esetén a Megrendelőnek legalább 3 hetes határidő hosszabbítást kell megszabnia. Amennyiben a GEZE a megrendelő által megszabott meghosszabbított határidő után sem teljesíti a szállítást, a Megrendelő elállhat a szerződéstől. A Megrendelőt ezen túlmenő igények csak akkor illetik meg, ha GEZE általi nem kellő időben történő szállítás súlyos gondatlanságon alapszik. A felelősség minden esetben a szerződés megkötésének időpontjában előre látható kárra korlátozódik. A GEZE fenntartja magának a jogot az alacsonyabb kár bizonyítására.

IV.  Tulajdonjog fenntartása

1.     A szállított áru a Megrendelővel fennálló üzleti kapcsolatból eredő valamennyi követelés teljesítéséig a GEZE tulajdonában marad, különös tekintettel a fizetésbe beszámított csekkek vagy váltók beváltására, ill. visszavonhatatlan jóváírására is. Amennyiben a GEZE társaságot megillető biztosítéki jogok értéke az összes biztosítékkal fedezett igényt több mint 10%-kal meghaladja, a GEZE a szerződő fél kérésére a biztosítéki jogok megfelelő arányát felszabadítja; a GEZE társaságot megilleti a különböző biztosítéki jogok felszabadítása közötti választás joga.

2.    Az árunk megmunkálása vagy átalakítása mindenkor a GEZE mint gyártó számára történik, azonban bárminemű ránk vonatkozó kötelezettség nélkül. Amennyiben a GEZE által leszállított árut más gyártó áruival vagy olyan tárgyakkal fixen összekapcsolják vagy összekeverik, melyek a Megrendelő tulajdonában állnak, akkor a GEZE az új eszközökben a számla összegének értékéig, továbbá az esetleges késedelmi kamat vagy kártérítési igények mértékéig társtulajdonossá válik.

3.     Ameddig szerződéses partnerünk nem esik fizetési késedelembe, a fenntartott árut a rendes üzletmenet keretében megmunkálhatja és elidegenítheti.
Az elzálogosítás vagy a biztosítéki tulajdonátruházás nem megengedett. Zálogjog érvényesítéséről, lefoglalásról vagy harmadik fél egyéb intézkedéséről vagy lépéséről a GEZE társaságot haladéktalanul értesíteni kell. A fenntartott áru továbbértékesítéséből eredő harmadik féllel szembeni követelésekről – megmunkálást vagy keveredést követően csak arányosan – a vevő biztosítéki okokból már most lemond a GEZE javára.

4.  A fenntartott áru lefoglalása vagy azoknak a tulajdonjog fenntartása miatti visszavétele nem jelenti a szerződéstől való elállást. A visszavétel és a szerződés tárgyának értékesítésével összefüggő valamennyi költségét a vevő viseli.

V.   Átadás-átvétel/üzembe helyezés

1.   Amennyiben a GEZE a szállított terméket a Megrendelőnél, vagy harmadik félnél szereli be, akkor – mielőtt a Megrendelő vagy a harmadik fél azt használatba veszi – átadás-átvételt kell lefolytatni. Amennyiben a használatba vétel a GEZE hozzájárulása vagy előzetes átadás-átvétel nélkül történik, akkor a teljesítés átvettnek minősül. Az átadás-átvételt a GEZE által szállított eszközök vagy berendezések beszerelését vagy beépítését követően haladéktalanul, legkésőbb azonban 14 nappal üzembe helyezés előtt le kell folytatni.

2.     A GEZE kérheti a Megrendelőtől a 14 napos határidő figyelembe vétele mellett a teljesített szolgáltatások átadás-átvételét. Ez arra az esetre is érvényes, ha a Megrendelő vagy harmadik fél ugyanazon az építményen a saját munkálatait még teljesítette teljes mértékben. Amennyiben a Megrendelő megtagadja a GEZE által kért átadás-átvételi időponton való részvételt, vagy a Megrendelő megtagadja egy átadás-átvételi jegyzőkönyv kiállítását, akkor az átadás-átvétel megtörténtnek minősül. 

VI.   Minőségi szavatosság (jótállás)

1.    Amennyiben a GEZE által szállított áru hibás, akkor GEZE társaságnak saját választása szerint azt ki kell javítani, vagy csereterméket kell szállítania. Amennyiben a javítás vagy cseretermék szállítás rosszul sikerül, akkor a Megrendelő jelentős hiba esetén visszaléphet a szerződéstől vagy kérheti az ár csökkentését.
Ha a GEZE által nyújtott minőségi vagy tartóssági garancia nem minősülne helytállónak, és a hibát a GEZE okozta, úgy a Megrendelő a fent nevezett jogok helyett kártérítési igénnyel élhet.

2.    A típusra, a minőségre és a mennyiségre vonatkozó kifogásokat nyilvánvaló hibák esetén azonnal, legkésőbb azonban 10 naptári napon belül írásban jelezni kell a GEZE részére. A határidő kezdete az alábbi 5. bekezdésből egyértelműen megállapítható.

3.   A GEZE nem vállal szavatosságot a mindenkor érvényes szerelési és beállítási irányelveinek, ill. azon beszállítók irányelveinek a figyelmen kívül hagyása esetén, amelyek termékei kapcsolódnak a mi termékeinkhez. Ugyanez érvényes a beállításoknak a Megrendelő vagy harmadik fél által végzett önhatalmú módosítása esetén.

4.    Amennyiben kellő időben jelentett és jogos kifogás áll fenn, akkor a Megrendelő a fent leírt jogokat érvényesítheti. A megrendelőt ezen túlmenő igények, akár ezen túlmenő kártérítési igények nem illetik meg, hacsak a GEZE részére legalább súlyos gondatlanság nem róható fel. A felelősség minden esetben a szerződés megkötésének időpontjában előre látható és szerződésre jellemző átlagos kárra korlátozódik. A GEZE fenntartja magának a jogot az alacsonyabb kár bizonyítására.

5.    A GEZE által szállított termékekre vagy az általa teljesített szolgáltatásokra vonatkozó minőségszavatossági idő 24 hónap abban az esetben is, ha az építményen végzett munkálatnak minősül. Ezen határidő az áru leszállítási esetén szállítási dátummal, építési munkálatok esetén az átadás-átvétel dátumától kezdődik. Amennyiben az automata berendezések és biztonságtechnikai termékek nem esnek át évente rendszeresen egy a GEZE által, az üzembe helyezést követően a GEZE társasággal 3 hónapon belül megkötött karbantartási szerződés keretében elvégzett karbantartáson, akkor a szavatossági idő az automata berendezések és a biztonságtechnikai termékek esetén az üzembe helyezéstől számított 12 hónapra rövidül.
Menekülő utakon lévő ajtók esetén a 24 hónapos szavatosság feltétele, hogy az ajtókat a GEZE vagy egy a GEZE által felhatalmazott partnere évente kétszer karbantartsa.

VII.   Alkalmazástechnikai tanácsadás

1.    Szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai tanácsadásunk termékeink lehető legjobb felhasználását tartalmazzák a Megrendelő számára. Ez nem mentesíti a Megrendelőt azon kötelezettsége alól, hogy önálló vizsgálattal meggyőződjön termékeinknek az általa tervezett felhasználási célra való alkalmasságáról. A Megrendelő köteles arról gondoskodni, hogy a szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai tanácsadásunk eljusson azokhoz a személyekhez, akik ezért végül felelősséggel tartoznak.

2.    Amennyiben Megrendelő a GEZE részére téves alkalmazástechnikai tanácsadást ró fel, akkor azt a kötelezettség esetleges megszegésének megállapítását követően haladéktalanul írásban jeleznie kell. Erre az esetre vonatkozóan a VI. pontban leírt rendelkezések az irányadóak. Az egyéb mellékkötelezettségek megsértéséhez hasonlóan a GEZE a nevezett esetekben is csak akkor felelős, ha legalább súlyos gondatlanság róható fel a részére. A felelősség minden esetben a szerződés megkötésének időpontjában előre látható kárra korlátozódik. A GEZE fenntartja magának a jogot az alacsonyabb kár bizonyítására.

VIII.   A szerelők képviseleti jogának tilalma     

Szerelőink vagy más a szereléssel általunk megbízott személyek nem jogosultak minőségi kifogások átvételére, vagy kifogásokkal kapcsolatban a GEZE mellett vagy ellen rá nézve kötelező érvényű nyilatkozatokat tenni. Továbbá nem jogosultak szóbeli megrendelések átvételére vagy szerződés módosításokat ill. kiegészítéseket elvégezni. Szerelőink – írásos beszedési megbízás bemutatásának kivételével – nem jogosultak pénz átvételére a GEZE részére.

IX.   Dokumentumok

Azok az ábrák, rajzok és egyéb dokumentumok, amelyeket a GEZE az ügyfelei részére átad, a GEZE tulajdonában maradnak. Ebből kifolyólag a szerző jogok tartósan fennmaradnak.

X.   A teljesítés helye, alkalmazandó jog és illetékes bíróság

1.    A szállítások és szolgáltatások teljesítési helye az áru mindenkori feladási helye, a Megrendelő fizetésének teljesítési helye a GEZE leonbergi székhelye.

2.    A Német Szövetségi Köztársaság törvényei érvényesek. Amennyiben a Megrendelő külföldi székhellyel rendelkezik és a szállítás külföldre történik, akkor elsősorban az ENSZ 1980. 04. 11-i az áruk nemzetközi adásvételi szerződéséről szóló egyezménye (CISG) – amennyiben a CISG nem tartalmaz megfelelő szabályozást, kisegítésképpen a német szabályozás az alkalmazandó.

3.    A Megrendelő és a GEZE között jelen szerződéses viszonyból fakadó minden vitás kérdésben a perértéktől függően kizárólag a Leonbergi elsőfokú bíróság vagy a Stuttgarti tartományi bíróság az illetékes. Külföldi szállítás esetén a GEZE saját választása szerint a Megrendelő külföldi székhelyén, vagy annak az országnak a fővárosában is keresetet nyújthat be, ahol a Megrendelő székhelye van.

XI.   Egyéb

Amennyiben ezen, a szállításokról és teljesítésekről szóló általános szerződési feltételek egy rendelkezése hatálytalan lenne, vagy azzá válna, ez az egyéb rendelkezések érvényességét nem érinti.

GEZE GmbH
Stuttgarti elsőfokú bíróság, mint cégbíróság HRB 250329

Készült: 2009.08.13.